Home

50 PANSA KING HERB PROJECT

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
"เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา"

สถาบันวิจัยสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

แบบ Animation งานก่อสร้าง

previous arrow
next arrow
Slider

VTR เฉลิมพระเกียรติฯ 2561

VTR เฉลิมพระเกียรติฯ

รายการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ความเป็นมา

         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงพระอิสสริยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงห่วงใยสุขภาพพระภิกษุสามเณร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ พร้อมทั้งพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และได้เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลแห่งนี้ ณ บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕20

50 PANSA KingHerbProject

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
"เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา"

เกี่ยวกับเรา

 • เพื่อให้กิจกรรมและโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการโครงการ จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่อนุญาต ต.๔๘๑/๒๕๔๕ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 • ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานมูลนิธิฯ และนางสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ และต่อมาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้เสด็จฯ เปิดโรงพยาบาลแห่งนี้
 • มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินกิจกรรมตามพระราชประสงค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

สารคดีใต้ร่มพระบารมี

โครงการส่วนที่ ๑
โครงการสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 • เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับโรงพยาบาลนี้อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ
 • จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การรักษา การพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่เป็นพระภิกษุ สามเณร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
 • ต้องใช้วิธีการรักษาทั้งทางด้านการแพทย์ พร้อมกับการใช้วัฒนธรรมไทยในทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการรักษาด้านจิตใจด้วย
 • พระภิกษุ สามเณร เมื่อเข้ารับการรักษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์

โครงการส่วนที่ ๒
โครงการสร้างสถานพำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธ Hospice
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(พระอิสสริยศในขณะนั้น) มีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา
 • เพื่อเป็นสถานที่พำนักให้การดูแลก่อนและหลังการรักษา เพื่อพักฟื้นของ พระภิกษุ สามเณร ด้วยการดูแลแบบองค์รวม
 • เพื่อเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาและอบรมทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและประชาชน
 • เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุ สามเณร ด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ขณะอาพาธ
 • เพื่อเป็นต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจร ทั้งทางร่างกายและจิตใจ (จิต อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ)

โครงการส่วนที่ ๓
โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
“เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา”

 • เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบตัวอย่างด้านการเกษตรพอเพียง
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้สมุนไพรที่หายาก
 • เป็นสถานที่สำหรับปลูกเพาะพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร
 • เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาแปรรูปสมุนไพรให้เป็นยา
 • เป็นแหล่งทัศนศึกษาและเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

สรุปภาพรวมโครงการ (ในส่วนที่ ๓)
ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑.มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาดังกล่าว
๒.กระทรวงสาธารณสุข โดย กองแบบแผน ดำเนินการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างจำนวน ๔ อาคาร
๓.กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดำเนินการงานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมมีน้ำใช้ สำหรับปลูกพืชสมุนไพรในโครงการฯ
๔.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ใช้งบประมาณ ๕๕ ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕.มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA
๖.วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ให้จัดตั้งงบประมาณโครงการ
๗.วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และ คณะผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์  วิฑูรย์) ให้ความอนุเคราะห์นำโครงการนี้เข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากโครงการนี้เป็นการจัดงบประมาณในหมวดหมู่ของงบลงทุน เมื่อเป็นงบลงทุนแล้วจะต้องมีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และแผนธุรกิจด้วย  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

การวางผังโครงการ

รายละเอียดผังโครการ

มีทั้งหมด 5 ZONE ดังนี้

 • Zone A ประกอบด้วย ทางเข้าโครงการ อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริเวณที่จอดรถ อาคารพิพิธภัณฑ์/ห้องสัมมนา อาคารหมู่เรือนไทย (แพทย์แผนไทยเพื่อการบำบัดรักษา) อาคารบริการและบ้านพัก ระบบสาธารณูปโภค
 • Zone B ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ สวนสมุนไพรสาธิต
 • Zone C ประกอบด้วย ส่วนบริการแพทย์ทางเลือก (ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) ลานวงเวียนน้ำพุ
 • Zone D ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม สมุนไพรและแปลงสาธิต หมู่บ้านอีสานใต้ (พืชสมุนไพรพื้นบ้าน)
 • Zone E ประกอบด้วย พื้นที่บริการ เช่น อาคารซ่อมบำรุง บ่อบำบัดน้ำชีวภาพ บริเวณกำจัดขยะ เรือนเพาะชำ/ปุ๋ย

ข่าวสาร

สถาบันวิจัยสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 15 มกราคม 2561 ข่าวเช้า #NBT2HD

ภาพกิจกรรม

previous arrow
next arrow
ArrowArrow

เอกสารแบบงานก่อสร้าง

เอกสารเกี่ยวกับ Zone : A-B

เอกสารเกี่ยวกับ Zone : C-D

เอกสารเกี่ยวกับ Zone : E

แบบเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง

บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ติดต่อเรา

+66 (0) 81-234-5678

ผู้เยี่ยมชมเว็บCopyright © 2018. All rights reserved.